Blog > Komentarze do wpisu
Jak założyć szkołę niepubliczną cz. 2

Podsumowanie w pigułce

I.Pilnowanie terminów 

Ważne jest terminowe składanie sprawozdań do urzędów statystycznych oraz danych Systemu Informacji Oświatowej. Bardzo ważną datą jest 30 września do tego terminy każde stowarzyszenie musi złożyć wniosek o dotację na następny rok szkolny.

W pierwszym miesiącu powinno się pamiętać o przekazaniu informacji o wypełnianiu obowiązku szkolnego przez naszych uczniów do szkół obwodowych, o pomocy materialnej dla rodzin najuboższych, o ubezpieczeniu uczniów i nauczycieli od odpowiedzialności cywilnej oraz o ubezpieczeniu budynku. 

II. Dokumentacja budynku 

Wraz z dokumentacją potwierdzającą wszystkie przeglądy powinna zostać przekazana wraz z inwentarzem. Do księgo obiektu budowlanego należy wpisywać aktualne przeglądy kominiarskie, remonty, coroczne oględziny budynku po okresie wakacyjnym. Przegląd kotłowni przed sezonem grzewczym także powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem. Na bieżąco należy pilnować ważności pozostałych przeglądów - instalacji elektrycznej, piorunochronów, gaśnic. Kupując meble, pamiętajmy, żeby miały certyfikat jakości, dopuszczający meble do użytku w placówce oświatowej.

Dla dzieci należy kupić legitymacje szkolne. Zamówić okrągłe pieczęcie szkoły w Mannicy Państwowej w Warszawie ( realizacja zamówień trwa kilka miesięcy). Do zamówienia należy dołączyć zaświadczenie urzędu, który dokonał wpisu do ewidencji, potwierdzające istnienie placówki, oraz kopię dokumentu wpisu do ewidencji szkół. Należy zgłosić istnienie placówkiPaństwowej Inspekcji Pracy oraz w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Poprosić komisję o przekazanie numerów identyfikacyjnych placówki. Do końca listopada należy zgłosić uczniów klasy VI do sprawdzianu w sesji wiosennej ( przesyła się dokument w wersji elektronicznej – Hermes 2006 – lub pocztą na dyskietce opisanej nazwą i identyfikatorem szkoły).

Dyrektor w pierwszych miesiącach powinien stworzyć podstawową dokumentację szkoły,gdyż zgodnie z art. 85, pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty w ciągu sześciu miesięcy od daty powstania placówki powinien spodziewać się kontroli. Celem pierwszej kontroli organu nadzorującego, czyli kuratorium oświaty, jest sprawdzenie, czy placówka działa zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty oraz udzielenie wskazówek dotyczących dalszej zgodnej z prawem działalności placówki luib wskazanie ewentualnych nieścisłości i wydanie dyspozycji ich usunięcia. Kontrole innych instytucji mogą nastąpić w dokolnym momencie działalności szkoły. 

III. NAUCZYCIELE 

Status zawodowy nauczyciela w Polsce reguluje Ustawa – Karta Nauczyciela. Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych ustawę tę stosuje się w sposób jednak w ograniczonym zakresie. Został on określony w art. 91b, ust. 2 Karty Nauczyciela, z tym, ze zgodnie z brzmieniem tego przepisu obejmuje on tylko nauczycieli zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć. I tak do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych mają zastosowanie przepisy art. 6, 9 – 9i, 22, ust. 3 i 4, 25, 49, ust. 1, pkt.2 i 3, 51,70a, ust.3,4 i 6, 75-86, 89-90.Ponadto do ww. nauczycieli stosuje się przepisy art. 6a dotyczące oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów. Oceny dokonuje się jednak na wyraźny wniosek pracownika.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, to nauczyciele placówek niepublicznych zawierają umowy o pracę na podstawie Kodeksu Pracy. Chociaż ustawie – Karta Nauczyciela podlegają również nauczyciele zatrudnieni m. In. w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, to ma ona zastosowanie tylko w zakresie określonym ustawą. Głównym przepisem odnoszącym się do czasu pracy nauczycieli jest art. 42 Karty Nauczyciela, który nie określa jednak, iż przepis ten należy stosować do pracowników pedagogicznych w szkołach niepublicznych, mających uprawnienia placówek publicznych. Trzeba więc przyjąć, ze czas pracy pracowników szkół niepublicznych określają przepisy Działu VI Kodeksu Pracy. Należy normy czasu pracy pracowników pedagogicznych dostosować do norm zawartych w przepisach. Drogą regulacji wewnątrzzakładowych pracodawca może zastosować regulację czasu pracy określona Kartą Nauczyciela, lecz tylko w zakresie korzystniejszym w stosunku do odpowiednich regulacji Kodeksu Pracy.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni codziennie podpisywać listy obecności – godzinowo Jednak, jeżeli pracodawca podpisze porozumienie z pracownikami pedagogicznymi, że obowiązuje ich system zadaniowego czasu pracy - zgodnie z art.140 Kodeksu Pracy, to nie będą oni zobowiązani do podpisywania list ewidencji czasu pracy.

Organ prowadzący szkołę powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, która ciąży na dyrektorze, i w miarę możliwości udzielać mu pomocy; zatrudnić sekretarkę ( choćby na część etatu), wyznaczyć spośród swoich członków sekretarza lub pomyśleć o pracowniku z Urzędu Pracy w ramach stażu. Dyrektor Małej Szkoły ma tyle spraw, że często osiem godzin dziennie to zbyt mało, aby je wszystkie pozałatwiać. Gdyby miał pomoc, mógłby wykorzystać swoją energię na pisanie projektów, szukanie sponsorów, tworzenie przyszłościowych planów i własny rozwój zawodowy.

Na koniec jedno zdanie do zastosowania: 

"Miejcie głowę w przepisach, a nie przepisy w głowie"

Nie sposób jest nadążyć za ciągłymi zmianami w prawie oświatowym. 

Życzę powodzenia dla nowych dyrektorów i pracowników szkół niepublicznych. 

Opracował na podstawie literatury: mgr Marian Ligienza, Radny Rady Miejskiej, b. Dyrektor Zespołu Szkół

Literatura:

 1. Internet- www. oświata/prawo. pl
 2. edukacja. słubice.pl
 3. Dzienniki Ustaw
 4. Ustawa o systemie oświaty
 5. Karta Nauczyciela

Załącznik nr 1 akty prawne

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr67, poz. 329 z póź. zm.)

2.Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z poź. zm.

3.Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 z póź. zm.).

4.Rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz ( Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 845).

5.Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 113, poz. 988 z poź.. zm).

6.Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. Nr 23, poz. 225 z póź. zm)..

7. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów …….

(Dz. U. Nr 114 z 2004 r).

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli……. ( Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z 2002 r.).

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 2004 r.)

Załącznik Nr 2

Podstawowe dokumenty 

 1. Statut

 2. Wewnątrzszkolny system oceniania i przedmiotowe systemy oceniania

 3. Szkolny program profilaktyki – dotyczy szkół młodzieżowych

 4. Program wychowawczy – dotyczy szkół młodzieżowych

 5. Szkolne plany nauczania.

 6. Szkolny zestaw programów nauczania.

 7. Księga uczniów.

 8. Dzienniki lekcyjne.

 9. Arkusze ocen.

 10. Protokoły egzaminów przeprowadzonych w szkole.

 11. Prace pisemne i egzaminacyjne. ( system zaoczny)

 12. Księga druków ścisłego zarachowania ( legitymacje szkolne, świadectwa, dyplomy, indeksy).

 13. Księga protokołów i uchwał Rad Pedagogicznych. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nadzoru …. § 3 pkt.6 organ sprawujący nadzór pedagogiczny prowadzi mierzenie jakości pracy szkół niepublicznych w zakresie warunków określonych w art.7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, tj. 

- realizacji programów nauczania uwzględniających podstawy programowe,

- realizacji zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania,

- stosowania zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,

- zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe określone dla nauczycieli szkół publicznych, 

- w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalonych w statutach szkół i placówkach. 

Zadania dyrektora szkoły lub placówki niepublicznej podlegające nadzorowi pedagogicznemu: 

planowanie, organizowanie wewnętrznego mierzenia jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

- decydowanie o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, 

- raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego z wewnętrznego mierzenia jakości, przedstawia Kuratorowi Oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu szkołę, 

-dokonywanie analiz sprawdzianów lub egzaminów wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

Nadzór pedagogiczny nie prowadzi działań związanych z oceną pracy placówki niepublicznej. 

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poż. 2572 z póź. zmianami) osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 1. Statut szkoły ( oryginał bądź kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem;

 2. informację dotyczącą kwalifikacji nauczycieli i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole;

 3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej;

 4. dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami, np. umowa najmu;

 5. pozwolenie na użytkowanie budynku lub zmiany sposobu użytkowania –

w budynkach mieszkalnych;

6. informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych:

1/ możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2/ możliwość realizacji innych zadań statutowych,

3/ bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 1. pozytywne opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole:

1/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu;

2/ Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu;

 1. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7, ust. 3 ustawy o systemie oświaty ( dotyczy szkoły podstawowej oraz gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności),

 2. pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań w art. 7, ust. 3 cytowanej ustawy ( dotyczy szkoły podstawowej oraz gimnazjum, ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

poniedziałek, 06 lutego 2012, wolbromianie

Polecane wpisy

 • Nowy-stary klub w Radzie

  Na ostatniej sesji RM Przewodniczący Włodzimierz Żurek poinformował o powstaniu nowego klubu radnych. Klub nosi nazwę „Działajmy razem” i powstał w

 • Jakie prezenty od Urzędu pod choinkę?

  Zbliża się okres świąteczny, to i Urząd przygotował prezenty dla mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom. Jeden z nich to przekształcenie szkoły w Jeżówce, a drugi t

 • Burmistrz za a nawet przeciw. Czyli podwyżki

  Gazeta urzędowa donosi że Burmistrz jest za obniżką podatków. To nowość, czy hipokryzja? Rzecz co najmniej dziwna bowiem to Skarbnik powołany przez Jana Łaksę j