Blog > Komentarze do wpisu
Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu wraz wnioskiem o wstrzymanie

Wolbrom 17.04.2011 r.

Szanowny Pan
Stanisław Kracik
Wojewoda Małopolski
31 – 156 Kraków
ul. Basztowa 22

wnioskodawcy:

Radni Rady Miejskiej w Wolbromiu:

Gamrot Jolanta
Kazimierska Ewa
Kołodziej Stanisław
Ligienza Marian
Maciora Marcin
Mudyń Ireneusz
Osuch Mirosław
Pacia Kazimierz
Sikora Augustyn

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu wraz wnioskiem o wstrzymanie: wykonania tejże uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu i jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wnioskodawcy, radni Rady Miejskiej w Wolbromiu, wnoszą o wszczęcie postępowania z urzędu w trybie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w sprawie stwierdzenia w całości nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 13.04.2011 r. nr IX/42/2011 w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu zarzucając przedmiotowej uchwale sprzeczność z prawem w postaci:

1. Przepisu art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty poprzez brak zawiadomienia wszystkich rodziców / prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do przedmiotowego gimnazjum o zamiarze jego likwidacji na 6 miesięcy przed planowanym jej terminem.

2. Przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 6 ustawy o komisji trójstronnej i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego poprzez brak zaopiniowania uchwał: nr: VI/33/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu, jak i uchwały objętej niniejszym wnioskiem przez wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe

3. Przepisu § 14 ust. 1 w zw. z § 12 ust. 1 i 4 regulaminu Rady Miejskiej w Wolbromiu poprzez zamknięcie dyskusji przed wyczerpaniem wystąpień radnych i ewentualnych osób spoza rady i uniemożliwienie radnym złożenia wniosków formalnych i zgłoszenia poprawek oraz zadawania pytań.

4. Przepisu a § 20 ust. 2 pkt. 1 i 3, pkt. a regulaminu Rady Miejskiej w Wolbromiu poprzez przegłosowanie wniosku formalnego radnego Augustyna Sikory jako najdalej idącej poprawki i uniemożliwienie tym samym zgłaszanie poprawek przez radnych.

W związku z powyższymi zarzutami wnioskodawcy wnoszą o wszczęcie przez Pana Wojewodę z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia w całości nieważności zaskarżonej uchwały oraz o wstrzymanie jej wykonania w całości do czasu zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności oraz o wstrzymanie publikacji zaskarżonej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym do czasu zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Uzasadnienie:

W dniu 13.04.2011 r. odbyła się IX sesja rady Miejskiej w Wolbromiu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu.
5. Informacja Burmistrza MiG o jego pracy w okresie między sesjami.
6. Zgłaszanie interpelacji – zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2011 rok,
b) likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Wolbromiu
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Sprawy różne – wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Dowód:

Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu – w posiadaniu Biura Rady Miejskiej w Wolbromiu.

Ad. ust. 1 petitum.

O zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 1 w Wolbromiu nie zostali powiadomieni rodzice / prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do tegoż gimnazjum w liczbie 67.

Dowód:

Kopie 67 oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2007 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt I OSK 66/07

„2. Czynność zawiadomienia chociaż nie jest czynnością prawną, lecz tzw. czynnością materialno-techniczną, pośrednio wywołuje skutki prawne, gdyż warunkuje prawidłowość procedury likwidacyjnej. Informacja o zamiarze likwidacji szkoły powinna zostać imiennie skierowana do każdego z rodziców i musi do niego dotrzeć. Forma w jakiej to nastąpi nie ma istotnego znaczenia. Powiadomienie może nastąpić w każdej formie, ważne jest jednak, aby faktycznie miało miejsce. O tym, czy dany rodzic został zawiadomiony o zamiarze likwidacji szkoły nie można domniemywać."

Z powyższego wynika jednoznacznie, iż zawiadomienie musi być jednoznacznie dokonane. Owszem, w judykaturze i doktrynie pojawiły się odosobnione stanowiska, że już sama uchwała
o zamiarze likwidacji szkoły jest forma zawiadomienia rodziców (vide Wyrok z dnia 24 czerwca 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie II SA/Ol 265/08), jednakowoż stanowisko to nie broni się na gruncie procedury przyjętej w Wolbromiu, gdzie zawiadomienia rozwożone były przez umyślnych do domów i miejsc pracy rodziców, którzy potwierdzali odbiór własnoręcznym podpisem na specjalnej liście.

Dowód:

Dokumentacja likwidowanego Gim. Nr 1 w Wolbromiu w posiadaniu UMiG.

Poza tym Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w uzasadnieniu do projektu zaskarżonej uchwały wyraźnie stwierdziła: "Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom doręczył rodzicom / prawnym opiekunom uczniów Gimnazjum nr 1 (...)".

Dowód:

Uzasadnienie do projektu zaskarżonej uchwały – w posiadaniu Biura Rady Miejskiej w Wolbromiu.

W takiej sytuacji należy przyjąć, iż w odniesieniu do wszystkich rodziców/prawnych opiekunów należy odnieść tak przyjętą procedurę doręczania zawiadomień i nie można domniemywać doręczeń zastępczych w postaci awizacji listu, obecności na zebraniach (zresztą nie było tam list obecności), publikacji w prasie, czy podpisanych listach protestacyjnych. Należy być konsekwentnym od początku do końca. Dodatkowo nie ustalono, czy osoby odbierające zawiadomienia są uprawnione (dorosłe, czy nie), czy na potwierdzeniach odbioru są czytelne podpisy itd.

Tak też Pilich Mateusz komentarz ABC 2008 Komentarz do art.59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572), [w:] M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, ABC, 2008, wyd. II.

„Zawiadomienie o zamiarze likwidacji jest dokonane skutecznie wówczas, gdy dotarło do wszystkich osób lub organów, które powinny były zostać poinformowane o zamierzonej likwidacji, najpóźniej w terminie, o którym mowa w tym przepisie (...).Powiadomienia organów i osób, o których mowa (...) stanowią przesłankę materialnoprawną ważnej i skutecznej prawnie likwidacji. Trudno zatem znaleźć dostatecznie dobre racje (poza pragmatyzmem i dążeniem do ograniczenia ryzyka po stronie organu prowadzącego) do stosowania w tym zakresie instytucji prawa procesowego (wszystko jedno, administracyjnego czy cywilnego).

Niezależnie od powyższych wywodów, w przypadku 4 rodziców ponad wszelką wątpliwość prawną i faktyczną nie dokonano zawiadomienia o zamiarze likwidacji, ponieważ są to osoby zamieszkałe poza Gminą Wolbrom, nie otrzymały żadnych zawiadomień i nie brały udziału w czynnościach mogących zostać uznane za doręczenie zastępcze (spotkania, protesty, lokalne media).

Dowód:

Oświadczenie 4 Osób.

Ad. ust. 2 petitum.

Likwidacja Gimnazjum nr 1 w Wolbromiu nie została skonsultowana z reprezentatywną organizacją związkową w postaci Forum Związków Zawodowych, które jest członkiem Komisji Trójstronnej. Wszelkie inne reprezentatywne organizacje związkowe – ZNP, NSZZ Solidarność, OPZZ zostały poproszone o opinię.

Dowód:

Dokumentacja likwidowanego Gim. Nr 1 w Wolbromiu w posiadaniu UMiG.

Powyższe stanowi ewidentne naruszenie prawa, co jednoznacznie stwierdza szereg wyroków sądów administracyjnych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2011 r. I OSK 2027/10:

„Uchwały rady miejskiej o zamiarze likwidacji oraz o likwidacji szkół są niezgodne z prawem, jeśli nie były opiniowane przez związki zawodowe."

Wyrok z dnia 22 lutego 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu IV SA/Wr 805/04:

„Zważywszy na to, że udział związków zawodowych w procesie legislacyjnym jest regulowany ustawowo, przypadek, w którym pominięto w opiniowaniu projektu uchwały organu gminy związki zawodowe, nie może być potraktowany inaczej jak tylko jako istotne naruszenie prawa, a więc dające podstawę do stwierdzenia nieważności kwestionowanego przepisu uchwały. Należy podkreślić, że prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać niezbędne wymagania zarówno w aspekcie materialnym jak i formalnym. Oznacza to, że treść uchwały musi być zgodna z przepisami prawa, a ponadto tryb podjęcia uchwały musi odpowiadać określonym procedurom.

W ramach katalogu formalnych warunków podjęcia ważnej uchwały wyróżnić trzeba także konieczność przedłożenia projektu aktu prawnego do zaopiniowania właściwym podmiotom. O ile przepisy prawa przewidują taki obowiązek w stosunku do aktów określonej kategorii, to niewykonanie takiego obowiązku jest równoznaczne z istotnym naruszeniem prawa i skutkuje stwierdzeniem nieważności regulacji."

Wyrok z dnia 29 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim II SA/Go 204/08:

Brak związku zawodowego w danym zakładzie pracy nie zwalnia organu samorządu terytorialnego od przeprowadzenia konsultacji w trybie przepisu art. 19 ust. 2 ustawy z 1991 r. o związkach zawodowych, z reprezentatywną organizacją związkową, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Wyrok z dnia 4 lutego 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie I OSK 1300/09:

„Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły, odnosi się wprost do działalności związków zawodowych."

Wyrok z dnia 29 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach IV SA/Gl 1141/07:

„Uchylenie się organu samorządu terytorialnego od zasięgnięcia opinii związku zawodowego o założeniach lub projekcie aktu prawnego gminy w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych jest równoznaczne z domniemaniem, iż nastąpiło "istotne" naruszenie prawa stanowiące przesłankę do stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu."

Wyrok z dnia 30 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim II SA/Go 205/08:

„Odpowiedni związek zawodowy nie musi być związkiem działającym w danym urzędzie gminy, ale takim którego statutowe władze są odpowiednie do jego reprezentowania w zakresie wyrażania opinii na szczeblu samorządu terytorialnego i nie jest przesądzone czy mają to być władze ogólnokrajowe czy jednostki organizacyjne tegoż związku, byle tylko zakres ich umocowania umożliwiał im zajęcie stanowiska w danej sprawie."

Ad. Ust 3 petitum.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu w trakcie dyskusji nad zaskarżoną uchwałą, na wniosek radnego Andrzeja Gila zarządził głosowanie nad zamknięciem dyskusji, a następnie zamknął dyskusję, odbierając głos występującemu radnemu Kazimierzowi Paci, który chciał zgłosić poprawki oraz oczekującemu radnemu Marcinowi Maciorze, który również chciał zgłosić poprawki, jak również uniemożliwiając zabranie głosu osobom spoza rady, w tym nauczycielom i rodzicom z likwidowanego gimnazjum.

Dowód:

1.Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu – w posiadaniu Biura Rady Miejskiej w Wolbromiu.
2.Nagranie przebiegu sesji – w posiadaniu Biura Rady Miejskiej w Wolbromiu.

Ad. Ust. 4 petitum.

W związku z zarzutami zawartymi w uzasadnieniu do ust. 3 petitum pozostaje zarzut przegłosowania wniosku formalnego radnego Augustyna Sikory o odrzucenie w całości projektu zaskarżonej uchwały, jako najdalej idącej poprawki, uniemożliwiając tym samym zgłaszanie dalszych poprawek do uchwały.

Dowód:

1.Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu – w posiadaniu Biura Rady Miejskiej w Wolbromiu.
2.Nagranie przebiegu sesji – w posiadaniu Biura Rady Miejskiej w Wolbromiu.

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały oraz o wstrzymanie jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym podyktowany jest koniecznością wstrzymania fizycznego procesu likwidacji Gimnazjum nr 1, celem zapobieżenia wystąpienia nieodwracalnych skutków prawnych w postaci nieodwołalnego zlikwidowania tegoż gimnazjum, a przywrócenie takiego stanu rzeczy nawet po pozytywnym zakończeniu postępowania przed Sądami Administracyjnymi nie będzie możliwe. Oczywiście wnioskodawcy zdają sobie sprawę, że zaskarżona uchwała wejdzie w życie dopiero po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, więc jest jeszcze sporo czasu zanim organ prowadzący będzie mógł wykonać jakiekolwiek formalne ruchy celem skonsumowania procesu likwidacji, jak chociażby wręczenie wypowiedzeń nauczycielom, niemniej jednak w przypadku przeciągnięcia się postępowania w niniejszej sprawie poza 30 dniowy termin przewidziany przepisem 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do dwóch miesięcy (art. 91 ust. 5 w zw. z art. 35 § 3 kpa) istnieje ryzyko publikacji i wejścia w życie zaskarżonej uchwały, a w takiej sytuacji organ prowadzący z pewnością nie będzie zwlekał tylko jak najszybciej dokona fizycznej likwidacji Gimnazjum nr 1 nie czekając na rozstrzygnięcie nadzorcze i ewentualny późniejszy wyrok sądu. Potwierdzeniem obaw wnioskodawców jest okoliczność faktycznego zlikwidowania obwodu dla Gimnazjum nr 1 i braku prowadzenia naboru do tegoż Gimnazjum pomimo tego, że uchwała o jego likwidacji jeszcze nie weszła w życie, a organ prowadzący wie, że zostanie ona zaskarżona do wojewody i do sądu administracyjnego.

Dowód:

Dane z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Wolbromiu.

Sprawa likwidacji Gimnazjum nr 1 nadal wzbudza wiele kontrowersji w Wolbromiu. Na sesję w dniu 13.04.2011 r. Przybylo kilkadziesiąt osób – głównie nauczycieli i rodziców uczniów z likwidowanego Gimnazjum. Burmistrz otrzymał 5 oświadczeń Prezesów wolbromskich firm – podatników podatku od nieruchomości sprzeciwiających się likwidacji.

Dowód:

Kopie 5 oświadczeń prezesów wolbromskich firm.
Organ prowadzący z niezrozumiałym uporem starał się przeforsować uchwałę o likwidacji Gimnazjum nr 1, pomimo tego, że w trakcie dyskusji nad projektem tejże uchwały zostały podniesione wszystkie wymienione wcześniej zastrzeżenia natury prawnej, a organ prowadzący ustami swoich pracowników nie potrafił wyjaśnić tych wad prawnych oraz rozwiać wątpliwości co do zgodności z prawem zaskarżonej uchwały i z pełną świadomością jej wątpliwej zgodności z prawem poddał ją do dalszego procesowania.

Dowód:

1. Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu – w posiadaniu Biura Rady Miejskiej w Wolbromiu.
2. Nagranie przebiegu sesji – w posiadaniu Biura Rady Miejskiej w Wolbromiu. 

Mając powyższe na względzie wnioskodawcy wnoszą i wywodzą jak na wstępie.

Wnioskodawcy:

Gamrot Jolanta ..............................
Kazimierska Ewa .............................
Kołodziej Stanisław .............................
Ligienza Marian .............................
Maciora Marcin .............................
Mudyń Ireneusz .............................
Osuch Mirosław ............................
Pacia Kazimierz .............................
Sikora Augustyn .............................

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Załączniki:

1. Wykaz 63 oświadczeń rodziców o braku powiadomień o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 1.
2. Wykaz 4 oświadczeń rodziców zamieszkałych poza Gminą Wolbrom o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 1.
3. Kopie 5 oświadczeń prezesów wolbromskich firm. 

piątek, 29 kwietnia 2011, wolbromianie

Polecane wpisy

Komentarze
2011/07/28 14:33:37
Postępowanie nadzorcze jest prowadzone wyłącznie z urzędu, a tego typu wnioski traktowane są wyłącznie jako "sygnał w sprawie". Odsyłam w tym zakresie do bogatego orzecznictwa WSA i NSA.